Stöd – och servicefunktioner

Allmänt

Delar av de funktioner som är nämnda nedan utnyttjas mycket lite och för det mesta i samband med tävlingar. De kan därför dagligen användas till andra ändamål om de kan frigöras när det anordnas tävlingar. Behovet kan också täckas med hjälp av mobila lösningar i anslutning till simhallen.

Omklädningsrum och duschar

Det måste finnas separata omklädningsrum och duschar för aktiva och funktionärer av båda könen. Dessa ska dimensioneras efter gällande normer för sådana anläggningar.

Sekretariat

Sekretariatet inryms i ett rum på minst 3×6 meter och ska vara placerat vid sidan om starten av tävlingsbassängen.

Rummet ska ha fönster med obehindrad utsikt över startområdet. Golvet bör vara ca 0,30 meter högre än bassänggolvet för att förbättra översikten. Det måste finnas plats för elektronisk tidtagnings- och domarutrustning.

I detta sekretariat bör följande funktioner finnas:

  • Anslutningar till eltidtagningen. Om fasta installationer inte finns för detta ska håltagning göras så att kablage lätt kan dras in i rummet.
  • Elanslutningar – naturligtvis för att kunna serva den maskinpark som behövs i sekretariatet.
  • Internetanslutningar. Trådlöst Internet i arenan är naturligtvis bra men när det gäller anslutningar av tidtagning till internet har erfarenheten visat att trådlöst internet inte har den kvalité som krävs. Alltså behövs framdragning av fast internet-kablage till sekretariatet.
  • Ljud och ljus. I ett sekretariat bör installeras centraler som reglerar ljud och ljus. Ljudet bör under arrangemang nå ut över hela hallen. Till denna ljudanläggning bör kunna kopplas alla förekommande sätt att förmedla ljud, dvs via dator, cd, bandspelare och alla nya typer av digitala medier. Om man installerar ett system för ”vardagsbruk” bör detta också kunna byggas ut i samband med arrangemang. Det skulle betyda att man inte behöver ha alla högtalare på plats under årets 365 dagar utan kan addera dessa vid behov. När det gäller ljus så är det av stor vikt att detta reglage också finns samlat tillsammans med övrig sekretariatfunktion, gärna arrangerat så att hela hallen släcks med ETT reglage.

Viktigt i detta sammanhang är att ha klart för sig vilken IP-klassning som gäller.

Utrymmet kan med fördel också vara utrustat med air-condition. Här kommer personal att arbeta under arrangemang och som kan arbeta mellan 5-10 timmar varje dag.

När detta utrymme inte används för arrangemang kan man med fördel använda det för andra personaländamål.

Det ska dessutom finnas ett minst 20 kvm stort rum endast avsett för övrig datorservice och tryckning av start samt resultatlistor, helst i direkt anslutning till tidtagarrummet.