Offentlig Privat Partnerskap (OPP)

OPP har dykt upp som en alternativ lösning för nya simhallar. Det innebär att kommunen och en privat organisation ingår partnerskap där de tillsammans står för:

  • projektering av anläggningen
  • finansiering
  • risker

Samarbetet är avsett att vara under en lång period. Ofta ansvarar den privata organisationen för anläggningens drift.

OPP kallas ibland också för OPS – Offentlig Privat Samverkan.

Drivkrafter

Finansiering

Delad finansiering är ofta den främsta drivkraften. Istället för att själva stå för hela investeringen, kan parterna dela investering och risk.

Kunskapsöverföring

Ett ökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer ger möjlighet till kunskapsöverföring från den offentliga sektorn till den privata och vice versa vilket ger möjligheter till nyskapande och innovation.

Opinion

Det kan kanske vara enklare för politiker att få igenom en anläggningsinvestering vid extern finansiering. Då behöver man endast visa på en årlig driftskostnad istället för en rätt betydande investering.

Risker för kommunen

Kontroll

Partnerskapet kan innebära att politiken tappar kontroll, insyn och beslutanderätt. Det blir den privata aktören som utan egentliga mandat tar beslut kring offentliga tjänster och offentlig service.

OPP lösningar sträcker sig ofta över långa perioder, uppåt 30 – 35 år. Stora förändringar kan ske i samhället under en så lång tidsperiod och det är en risk om verksamheten då inte kan kontrolleras politiskt.

Bristande konkurrens

Ur ett samhällsperspektiv bör en privat, vinstdrivande verksamhet ha konkurrens. I många kommuner finns endast en simhall. Kommunen bör se till att prissättning och tillträde till anläggningen kan påverkas politiskt.

OPP och ideella organisationer

Det förekommer OPP lösningar mellan kommuner och föreningar. För föreningen är motivet till en OPP lösning inte baserat på vinst. I stället baseras ofta intresset på möjligheten att skaffa sig nya och bättre faciliteter. Inte sällan är ett partnerskap det enda alternativet för en idrottsförening som har ambitioner att bygga och driva en idrottsanläggning.

Sammanfattning

OPP är ännu en ung företeelse när det gäller simhallar och det är för tidigt att dra slutsatser om nyttan. En kommun som överväger OPP bör dock:

  • Klargöra målet med OPP lösningen. Är det finansiering, kunskapsöverföring eller annat? Kan målet uppnås på annat sätt?
  • Se över riskerna, både de finansiella och de politiska.
  • Bevara kontrollen. Se till att förändringar kan göras under avtalsperioden som möter förändrade samhällsbehov.
  • Hantera monopolsituationen. Se till att kontroll finns över prissättning och tillträde så att simhallens samhällsnytta tillvaratas.
  • Fundera över samhällsuppdraget och hur detta förenas med kommersiella mål.

Baserat på Offentligt privat partnerskap (SKL 2007) samt Offentligt – privat partnerskap (SKL 2004)