Krav för Simhopp

Allmänt

Intentionen med anläggningsreglerna är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för tävling och träningsanvändning. Reglerna är inte skapade för att påverka frågor rörande allmänhetens nyttjande av anläggningen. Det är upp till ansvarig ägare eller driftsansvariga att se till att allmänhetens nyttjande sker på ett tillfredsställande sätt.

Anläggning

Hoppbassäng skall vara separat och helst inte integrerad i annan bassäng. Om så ändå är fallet ska hoppinstallationerna bygga på samma princip.

En fullt utbyggd simhoppsanläggning med all utrustning ska bestå av en bassäng 20×25 meter med följande installationer:

Sviktar

1 meter (2-3 stycken)
3 meter (2-3 stycken)

Fasta plattformar

1 meter
3 meter
5 meter
7,5 meter
10 meter

Sviktar och plattformar placeras på ett sätt så att man får ut maximalt antal på det utrymme som finns till förfogande. Önskvärt är att hoppinstallationerna förläggs på samma sida av bassängen för att på så sätt underlätta organisationen av placering av domare och sekretariat vid tävlingar och andra evenemang. Om detta inte är möjligt av utrymmesskäl kan man lämpligast förlägga 1m svikt på motsatta sidan från hopptornet. (Gäller då vid separat simhoppsbassäng). Vid nybyggnation av simhall där hoppställningar installeras är det viktigt att dessa inte förläggs mitt på långsidan eller i mitten på en kortsida. Det måste vara lätt för de aktiva att ta sig upp på bassängkanten efter genomfört hopp och då behöver man inte stänga av för stor del av bassängen för andra brukare vid användandet av hoppanläggning.

Sviktarna skall placeras i par bredvid varandra så att synchrontävlingar skall kunna genomföras både på 1 och 3m.

För genomförande av mästerskapstävling, SM, JSM, USM samt internationellt krävs 1m och 3m sviktar samt 5m, 7,5 och 10m plattformar.

Vattentemperatur

Vattentemperaturen i hoppbassängen ska inte vara lägre än 26 °C.

Golvutrymme runt bassängen

Det behöver vara tillräckligt med golvutrymme runt bassängen. På sidan med sviktar bör avståndet från närmaste vägg till bassängkant vara minst 5,0 meter och minst 3,0 meter från närmaste vägg till bassängkant, på de två andra sidorna. Detta ska ses som en minimi-rekommendation. Av säkerhetsskäl är det viktigt att det finns möjlighet för aktiva vid träning att kunna simma tillbaka till kanten direkt in under svikten/plattformen. Detta för att inte korsa (simma under) andra sviktar/plattformar för att undvika kollision med andra utövare.

Mått

Sviktarnas höjd och varje plattform över vattnet kan variera intill plus 0,05 meter och minus 0,00 meter från de i reglerna föreskrivna höjderna.

World Aquatics handbok är den bok som är vägledande i alla sammanhang gällande regler och arrangemang inom simhoppning, länk till World Aquatics Facilities Rules

I World Aquatics handbok finns också de måttbestämmelser som gäller för simhoppsanordningar.

Djup och avstånd för sviktar och plattformar visas i FINA:s regelbok.

När 1 meters sviktar monteras vid en simbassäng ska de lätt kunna tas bort eller fällas upp så att de inte utgör ett hinder vid andra evenemang.

Belysning

Ljusstyrkan över bassängen får inte vara lägre än 600 lux.

Det måste vara möjligt att reglera all belysning, både naturlig och konstgjord så att det inte uppstår störande reflexer för hopparna och/eller domare.

Vattenytan

Det måste finnas utrustning för mekanisk rörelse av vattenytan, ”Vattenkrus” under samtliga sviktar och plattformar så att simhopparna lättare ser vattenytan. Detta uppnås med en reglerbar vattenstråle under varje svikt. Optimalt är en fast installation i samband med nybyggnation. I bassängens botten skall finnas linjer för att underlätta orienteringen under utförande av ett simhopp.

Det är önskvärt att bassängen utrustas med en bubbelmaskin.  Den skapar bubblor som minskar ytspänningen vilket minskar skaderisken vid inlärning av nya hopp. Den kan också användas som vattenkrusning vid tävlingar.

Fasta plattformar och sviktar – allmänt

De fasta plattformar och underkonstruktioner för sviktar ska dimensioneras för en last på 3,5 kN/m2. Hårdheten måste vara sådan att last om 1,0 kN/m2 på sviktens framkant inte ger än nedböjning större än 1 mm i alla riktningar. Plattformens egen svängning får vara större än 10Hz. Tornet och strukturen får totalt ha en egen svängning större än 3,5 Hz. Det kan bäst åstadkommas genom att använda armerad betong. Det är viktigt att nämnda krav sammanvägs med de statiska beräkningarna för konstruktionen totalt sett. Övertäckning och säkring av armering och korrosion måste uppfylla de allra hårdaste kraven.

Alla sviktar och plattformar högre än 1,0 meter måste säkras mot fallskador med heltäckande räcken på båda sidor och baktill. Sidoräcken för svikten får inte gå mer än 0,5 meter ut över bassängkanten. Räcken på en svikt får inte gå längre fram på sidorna än till 0,8 meter från plattformens framkant, och får inte begränsa bredden på plattformen. Räcken ska ha en höjd på minst 1,0 meter. Om räcken fästes uppepå plattformen ska plattformens bredd ökas så hänsyn tas till att effektiv bredd möter kraven för ifrågavarande höjd. Utformning av räcken ska vara sådan att domarnas visuella intryck av hopparna inte reduceras.

Trappor

Det skall finnas trappor till sviktar och plattformar. Dessa skall utformas efter de säkerhetsföreskrifter som gäller vid byggnation av anläggningen och följa gängse regler och föreskrifter.

Sviktar

Sviktar ska vara godkända för tävlingsbruk, ha en halksäker yta och vara minst 4,80 meter långa och 0,50 meter breda. Den svikt som accepteras vid simhopp/simhoppstävlingar och används över hela världen är Duraflex Cheeseboard, modell B.

Svikten skall monteras på ett stativ som är avsett för denna typ av svikt. Stativet som användes är tillverkat för att hålla kvalitet och precision för denna typ av svikt. Stativets namn är Durafirm och används över hela världen.

Montering

Viktigt är att sviktproducentens installationsanvisningar följs, inte bara för funktionens skull utan också som en säkerhetsåtgärd och för att garantin skall gälla.

Sviktarnas kondition är en mycket viktig del i simhallens underhålls- och säkerhetsprogram. Viktigt att svikten/sviktarna rengörs kontinuerligt, enligt rekommendation.

Sviktar placeras till höger eller vänster om de fasta plattformarna. För synkronhopp ska minst två sviktar vara placerade vid sidan om varandra. Prioritering bör ligga på 3m sviktar då detta är en tävlingsgren. Sikten mellan sviktarna får inte begränsas i något avseende.

Fasta plattformar

Alla fasta plattformar ska vara hårda och vattentäta. Minsta måtten för fasta plattformar är:

Bredd/Längd

1,0 meters plattform 1,0 m/5,0 m
3,0 meters plattform 1,5 m/5,0 m
5,0 meters plattform 2,9 m/6,0 m
7,5 meters plattform 2,0 m/6,0 m
10,0 meters plattform 3,0 m/6,0 m

Framkanten på fasta plattformar ska vara 0,20 meter men inte tjockare än 0,30 meter och kan vara lodrätt eller vinklad inåt till 10 cm från lodlinjen.

Hela plattformens ytskikt ska vara täckt med en slitstark, halksäker beläggning. Fronten på 7,5 och 10,0 meters plattformar ska sticka ut minst 1,5 meter över bassängkanten.

För 3 och 5 meters plattformar kan det godtas en utskjutning på 1.25 meter och för 1 meters plattformar en utskjutning på 0,75 meter.

Om det placeras en plattform under en annan, ska den översta plattformen gå minst 0,75 meter, men helst 1,5 meter längre ut än den underliggande.

Anläggning för landträning

I en fullvärdig hoppanläggning är det nödvändigt att det finns en anläggning för landträning.  Takhöjden ska inte vara mindre än 6 meter. Utrustningen i ett landträningsutrymme skall bestå av följande:

Trampolin: Om möjligt bör den placeras nedsänkt i golvet för att underlätta för tränaren att instruera och passa vid övningar samt av säkerhetsskäl lätt att gå på och av.

Svikt: placerad med en nedslagsbädd eller en skumgummigrop. Antal sviktar efter tillgängligt utrymme.

Lonsanordning anpassad efter behoven i lokalen. Placeringen skall vara över sviktarna och studsmattan/trampolinen.

Samt ett antal olika nedslagsbäddar och tumblingmattor. Studsgolv av typ tumbling variant. Speglar på vägg för korrigering av kroppshållning.

Videoanläggning med kamera för inspelning. Används i samband med instruktion till den aktive för att kunna visualisera.

Kontakter

Mathz Lindberg, mathz@mollis.se Medlem av World Aquatics och LEN:s tekniska hoppkommittéer

Bert Olof Rasmusson, bert.rasmusson@gmail.com Ordförande i Simhoppsutskottet, Svensk Simidrott