Glöm investeringen

En ny simhall är en stor investering. En normalstor anläggning kostar ofta mellan 200 och 400 Mkr. Men det viktiga är inte investeringen utan livscykelkostnaden (LCC).

Unik investering

Simhallar skiljer sig från andra kommunala investeringar. Här finns, till skillnad från många andra fall, en avsevärd intäktssida. Vid en investeringsberäkning är det därför viktigt att också ta hänsyn till intäkter kontra framtida driftkostnader. Kommuners budgetsystem är ofta inte byggda så att det enkelt går att sammanföra investerings- och driftbudgetar, särskilt inte i fall där mjuka värden är centrala.

En simanläggning är en ovärderlig investering i folkhälsa, simkunnighet, samt barn och ungas aktiva fritid. Värden som är centrala för all kommunal verksamhet, men kan vara svåra att mäta i pengar och väga in i budgetarbetet.

Innehåll

Rätt utformning av simanläggningen lockar fler besökare och ökar intäkterna. Fel utformning kan öka både personalkostnader och underhållskostnader. Det är svårt att sia om framtiden, vad invånare kommer att efterfråga om några år, eller några årtionden. Genom flexibla konstruktioner kan anläggningen anpassas efter de trender som kommer att gälla under anläggningens förväntade livslängd.

Energiförbrukning

”Investera inte dumsnålt. En investering som är billig kan i längden visa sig mycket dyr. Motsatsen gäller också. Det är därför viktigt när det gäller simhallar att få till en balans mellan investerings- och driftkostnader.” Andreas Rinnström, Ångpanneföreningen under konferensen Riva – renovera – bygga nytt.

Idag finns många smarta lösningar för energi, såväl värme som el. Se över vad som kan göra er framtida anläggning effektivare och öka attraktiviteten hos besökare. Kom ihåg att att investeringskostnaderna bara motsvarar 10 procent av de energikostnader som kommer att uppstå under anläggningens livstid.

Life Cycle Cost

Undvik fokusering på investeringskostnaden! Se i stället på den långsiktiga ekonomin och anläggningens driftnetto.

  • En investering på rätt anläggningskomponenter ger större intäkter. En klokt byggd, kanske dyrare anläggning, kommer att ge bättre driftnetto.
  • Planera för den dagliga driften och underhållet. Rätt utformat kan mängden personal minimeras.
  • Bygg med kvalitet för att undvika dyrt underhåll och reparationer.
  • Satsa på optimala energi- och vattenreningssystem.
  • Se på effekten på simkunnighet i yngre åldrar, ungas aktiva fritid, samt ökad folkhälsa. Alla sänker kommunens kostnader inom andra områden.
  • Tänk på att föreningslivets betalningsförmåga ofta är låg. De har svårt att bära ökade kostnader på grund av renoveringar eller nybyggnationer.