Gemensamma bassängkrav

Gemensamma krav för lång- och kortbanor

Certifiering

För att nya rekord ska kunna godkännas måste tävlingsbassängerna vara certifierade av en godkänd mätningsinstans med dokumentation som visar att varje bana har korrekt längd.

Bassängväggar

Kortväggarna ska vara parallella och lodräta. De ska vara gjorda i ett fast material med en halksäker yta ner till 0,8 meter under vattenytan så att utövarna kan beröra och sparka vatten under vändning utan fara för att glida.

Det är tillåtet med infällda trappor längs bassängväggarna. De ska vara minst 1,20 meter under ytan och ha en stegbredd på 0,1 till 0,15 meter.

Om det är överloppsrännor på kortväggarna, ska dessa inte vara i vägen för en korrekt montering av målplattor för det automatiska tidtagningssystemet upp till den föreskrivna höjden på 0,30 meter ovan vattenytan och vara täckt med ett passande galler eller brätte. Öppningen mellan bassäng och vändbrätten får inte vara större än 7 mm.

I tävlingsbassäng ska kortväggarna gå upp till 0,30 meter över vattenytan och utgöra ett fundament för startpallarnas infästningar. På fundamentet kan man också fästa målplattorna för den elektriska tidtagningen.

Vid val av material till ytbehandling av bassängväggar och botten är det viktigt att ytan ej är hal utan ger ett bra fäste för fötterna utan att det komplicerar rengöringen av bassängen.

Banmarkering

I alla bassänger ska varje bana märkas på botten av bassängen med en rand i mörk kontrastfärg. Randen ska vara i mitten av banan och ha en minimum bredd om 0,20 meter och maximum bredd om 0,30 meter. Varje rand ska sluta 2,0 meter från varje kortvägg och tillfogas en 1,0 meter lång tvärrand av samma bred som huvudlinjen. Centrumavståndet mellan varje linje ska motsvara banbredden. Bana 1 ska vara banan till höger sedd från startsidan.

Kortsidans väggar ska i mitten av varje bana märkas från bassängbotten till bassängkanten med en rand av samma bredd. Denna ska ha en tvärrand på 0,50 meter med centrum 0,30 meter under vattenytan. När flyttbara vändbrätten används ska märkningen täcka hela brädans höjd.

I 50 meters bassäng, som på tvären ska fungera som 25 meters bassäng, ska botten och kortväggar märkas med hänsyn till kravspecifikationen. Märkningen kan vara med en något ljusare färg än för 50 meters bassängen. Bottenlinjerna kan vara i form av brutna linjer.

I 50 meters bassäng byggd efter 1 januari 2008 ska det vara tvärgående linjer på bottenlinjerna 15 meter från varje ända. Linjerna ska vara 0,50 meter långa och 0,25 meter breda.

Banlinor (simlinor)

Det ska vara vågdämpande banlinor mellan varje bana och utsidan på varje ytterbana. Dessa ska monteras i infällda fästen i varje kortvägg så att de i hela sin längd vilar effektivt i vattnet.

Fästpunkten ska vara i höjd med vattenytan då banlinor måste kunna spännas. Notera att fästet för linorna ska vara i och inte över vattenytan. Detta för att linan ska kunna dämpa vågor utefter hela längden på bassängen.

Banlinor bör ha följande färger:

2 st gröna, monterade på utsidan av banorna 1 och 8

3 st gula, för de mittersta linorna

4 st blå, övriga linor

Denna färgkombination kallas FINA-colors och är noterade i de internationella reglerna som rekommendationer (och inget krav). På svenska mästerskap är färgerna ett krav.

När det gäller simlinor är följande fastslaget i reglerna:

”Att varje lina ska från vardera väggen och 5,0 m ut i bassängen ha RÖD färg”. Diametern på linorna ska vara från 0,05-0,15 m. Vanligast är linor som har en diameter på 0,10/ 0,11 / 0,15 m.

15 meter från varje ända av bassängen ska det finnas en markering på banlinan med en färg som skiljer sig markant från de omkringliggande delarna. Denna markering används för domarbedömningar när det gäller undervattenssimningar vilka begränsas till 15 meter.

Banlinor för 50 meters bassäng ska ha en markering som klart markerar 25 meters-punkten. Bannummer i ett mjukt material kan placeras i varje ända på simlinorna.

Vid den ena kortsidan av bassängen rekommenderas installation av en linbrunn med förvaringsutrymme under golvnivå. Förvaringsluckan ska ha en praktisk och säker infästning. Finns inte möjlighet till detta kan linorna rullas upp på linvagnar.

Det ska finnas ett eget materialrum på minst 8 kvm i anslutning till bassängen för att förvara ryggsimsflaggor, tjuvstartutrustning, bensparksplattor, simdynor och liknande. Det bör också finnas ett rum på minst 8 kvm för simmarnas personliga träningsutrustning. Dessa förråd bör ha golvbrunn och vara väl ventilerade.

Startpallar

50 meters bassäng ska ha startpallar vid varje bana på båda ändarna av bassängen. För 25 meters bassäng ska det bara finnas startpallar vid den djupaste delen. Bassäng med startpallar ska ha ett djup som inte får vara mindre än 1,8 meter från kortväggen och 6 meter ut i bassängen.

Startpallarna ska vara fasta och inte ha någon fjädrande effekt. De ska ha en höjd mellan 0,5 och 0,75 meter över vattenytan. Ytan på ovansidan av pallen ska vara minst 0,5 x 0,5 meter och vara täckt med ett glidsäkert material.

Ovansidan av pallen ska ha en maximal lutning på 10 grader från horisontalplanet och lutad mot bassängen.

Ett tips är att installera startpallar med en höjd av 700 mm över vattenytan så att sk elektroniska överväxlingsplattor kan placeras på toppen av startpallarna i enlighet med tävlingsreglerna om dessa inte redan är inbyggda i pallen.

Startpallarna ska vara konstruerade så att simmarna vid stående start kan hålla längs sidorna och längs framkanten. Om tjockleken på pallens plattform är mer än 4 cm, rekommenderas det att speciella handtag monteras på undersidan av startpallen. Handtagen på sidan av pallen ska vara minst 0,1 meter långa och på framkanten minst 0,4 meter långa.

Det ska vara handtag för ryggsimstart placerat mellan 0,3 till 0,6 meter över vattenytan. Handtagen bör medge både horisontell och vertikal greppning inför start. De ska vara parallella med kortväggen och får inte sticka ut framför den.

Varje startpall ska vara tydligt numrerad på alla fyra sidor. Med utgångspunkt från ordinarie startbrygga (huvudstartsbrygga) ska bana 1 vara till höger i startriktningen.

Ett tips vid montage av startpallar kan vara att ställa ut alla för mätning och okularbesiktning av avstånd innan fastbultning/ingjutning. Först måste man säkerställa att startpallarnas placering/avstånd från varandra såväl genom mätning som okularbesiktning utgör en absolut rät linje. Här är synintrycket synnerligen viktigt.

För att säkerställa riktig montering av målplattor för tidtagningssystemet får fästena till startpallarna inte vara närmare bassängväggen än 7 centimeter.

Vändningsmarkeringar för ryggsim

Det ska vara lina med flaggor placerade 1,80 meter över bassängen, 5,0 meter från varje kortvägg. Linorna ska vara fästade vid stolpar som lätt kan tas bort. Flaggorna ska också lätt kunna avlägsnas utan att stolparna måste tas bort.

Det ska också vara tydliga markeringar på bassängväggen 15,0 meter från varje ända av bassängen. Detta gäller både för 25 och 50 meters bassänger.

Tjuvstartsutrustning

15,0 meter från startsidan ska det kunna monteras en nedfällbar utrustning som ska användas vid tjuvstart (vid 50 meters bassäng i båda ändar). Installationen ska fästas vid stolpar minst 1,20 meter över vattenytan så att den snabbt kan släppas ner igen. Det ska vara enkelt att ta bort stolparna.

Tjuvstartslinan måste fullt ut täcka alla banor när den släpps ner.

Vatten

Temperaturen på vattnet ska vara minimum 25 grader C och maximum 28 grader C. Under tävling måste vattnet kunna hållas på en konstant nivå. Tillförsel och tappning av vatten måste kunna stoppas under tävlingar eller vara löst påsatt så att det inte blir märkbara störningar eller turbulens i vattnet. I World Aquatics regler finns en bestämmelse över högsta acceptabla strömningshastighet.