50 meters bassäng

50 meters bassänger – långbanor

Längd

I förhållande till den nominella längden på 50 meter ska bassängens verkliga längd vara 50,020 – 50,030 meter innanför ett fält över hela bassängens bredd som går från 0,30 meter över vattenytan till 0,80 meter under vattenytan. Detta ger bassängen korrekt längd när beröringsplattorna för det elektroniska tidtagningssystemet är installerat.

Bredd

Bassängen kan byggas med åtta eller tio banor, där tio banor är att rekommendera. Banorna ska ha en bredd på 2,50 meter och utanför ytterbanorna ska det finnas ut utrymme på minst 0,20 meter. I bassänger med tio banor, numrerade 0-9, kan bana 0 och 9 vara 2,40 meter breda och utrymmet utanför ytterbanorna 0,10 meter så att bassängens totala bredd blir exakt 25 meter. Ska kortbanetävlingar arrangeras på tvären på av bassängen, se måttoleransen för en 25 meters bassäng. Vid inköp av tidtagningsplattor behövs smalare tidtagningsplattor för banorna 0 och 9 om dessa gjorts 2,40 m breda.

Stegar och trappor ska vara infällda i väggen så att de inte inkräktar på bassängens bredd. Stegar ska inte anläggas närmre kortsidorna än 1,50 meter.

Djup

Minimidjupet för en tävlingsbassäng i simning är 1,80 m från 1 m till 6 m ut från startpallarna, i övrigt minst 1,10 m. Detta ger dock ingen bra tävlingsbassäng då tävlingsresultaten starkt påverkas av vattendjupet. Tävlingsbassängens djup bör därför vara minst 2,00 meter längs hela bassängens längd, såtillvida det inte ska vara hoppinstallationer kombinerat med bassängen. Ska simbassängen kombineras med simhoppsaktiviteter måste bottenprofilen under hoppställningarna utformas så att det inte är till hinder för genomförandet av simtävlingar. Bottenprofilen måste vara lika för alla banor.

Dela en 50 meters bassäng

Bassängen kan delas i 2 sektioner om 25 meter vardera med hjälp av en flyttbar eller nedsänkbar brygga eller i tre sektioner med två delbryggor så att det blir en 25×25 meters tävlingsbassäng mitt i 50 meters bassängen med en 25 meters sektion tvärs i varje ända. I en eller båda sektionerna kan det vara en lyft och sänkbar botten som ska kunna ställas in från 0,00 till 2,00 meters djup.

Delbryggorna måste vara minst 1,50 meter breda och utförd i en stel konstruktion, så att toleranskravet till längden för varje bana blir tillfredsställt när simlinorna är på plats och spända. Detta medför att 50 meters bassängens längd eventuellt måste ökas motsvarande delbryggans bredd, beroende på vilken brygglösning som väljs. När bryggan ska fungera som vändningsvägg, måste den täcka bassängens fulla bredd och uppvisa en solid, jämn vertikal vägg som inte är hal. Det ska vara möjligt att montera målplattor för tidtagningssystemet som ska gå minst 0,80 meter under och 0,30 meter över vattenytan. Det får inte vara öppningar över eller under vattenytan som kan medföra risk för simmarnas händer, fötter tår eller fingrar. Bryggan måste vara konstruerad så att funktionärerna kan röra sig fritt över hela bryggans längd utan att detta förorsakar någon märkbar turbulens eller rörelse i vattnet.

Den ultimata anläggningen

En komplett långbaneanläggning består av:

1 styck tävlingsbassäng 50×25 meter utan djupdel
1 styck hoppbassäng 25×20 meter
1 styck tränings-/terapibassäng 12 ½ x 8 meter

Hoppinstallationerna i anläggningen måste överensstämma med kraven i World Aquatics Facilities Rules.

Golv runt bassängen

Golvet vid startändan av bassängen bör ha ett avstånd av minimum fyra meter från närmaste vägg till bassängkant och på motsatta sidan minimum 3,5 meter från närmaste vägg till bassängkant. Längs bassängen bör bredden på fri golvyta vara minst 2,0 meter. Om det är en hoppbassäng ska golvet vid sviktarna – mellan hoppbassäng och simbassäng – vara minst 5 meter brett.

Läktare

Anläggningen skall ha läktare med en kapacitet på minst 500 personer och kan vara en kombination av fasta och flyttbara läktare, eventuellt teleskopläktare.

Simförbundet har följande anvisningar för läktarkapacitet vid simtävlingar:

Tävling Publik* Aktiva/tränare* Antal banor
SM/JSM (50 m) 1500 500 ≥8
SM/JSM (25 m) 1000 300 ≥8
Sum-Sim (50 m) 1500 400 ≥8
Sum-Sim (25 m) 800 300 ≥8
Grand Prix (50 m) 300 300 ≥8


*) Antalet är ett riktmärke. Anläggningen ska ha tillräcklig läktarkapacitet för tävlingen i fråga och vara utformad så att tävlingsfunktionärerna obehindrat kan arbeta runt hela bassängen. En anläggning som beskrivits ovan kommer att tillmötesgå bassängkraven för konstsim och vattenpolo när det är uppmärkt enligt avsnitten ”Krav för konstsim” och ”Krav för vattenpolo”.