Vad är simhallsdrift?

Att driva en simanläggning är en udda verksamhet i en kommun. Till skillnad från de flesta andra kommunala verksamhetsområdena, så finns här en intäktskälla som är beroende av hur anläggningen ser ut och hur den marknadsförs.

Kostnaden för en anläggning utgörs således av ett ”driftnetto” som består av anläggningens intäkter minus anläggningens driftkostnader. En stor del av anläggningens kostnader täcks av intäkterna även om de flesta simanläggningar har ett minusresultat. Skickligheten i att driva anläggningen avgör hur bra driftnettot blir.

Driftkomponenter

Driften av en simhall kan delas in i några huvudkomponenter:

Verksamhetsdriften

Här ingår att tillhandahålla och ta betalt för de tjänster som besökarna köper. T ex bad, simskolor, gym, friskvårdsaktiviteter, solarier, café, butiker etc.

”Mjuk” drift

Att bemanna kassa, hålla med badvakter, vaktmästare och normalt också städning, rengöring av bassänger och ansvar för vattenrening.

Teknisk ”hård” drift

Avser bland annat skötsel och underhåll av de tekniska systemen såsom VVS, värme och kylsystem, hissar, elsystem, brand- och säkerhetssystem.

Fastighetsunderhåll

Avser underhåll och reparationer av byggnaden, både in- och utvändigt.

Entreprenörer

Normalt finns ett flertal entreprenörer som samverkar i simanläggning.

Verksamhetsdrift

En eller flera entreprenörer. Badet, gym, friskvårdsaktiviteter (spinning, vattengympa, etc), simskolor, skolsim, vuxensim, rehabilitering, massage, kafeteria, etc. Utförs som entreprenader på kommunens uppdrag eller av företagare som hyr in sig i lokalerna.

Det finns många aktörer inom smala områden men få aktörer som kan ta ett helhetsgrepp.

Teknisk drift

Kräver specialistkompetens och är ofta skilt från övriga delar. Begränsade samordningsfördelar finns med övrig verksamhet inom en simhall. Snarare finns samordningsfördelar med teknisk drift i andra fastigheter. Kan med fördel separeras från verksamhetsdriften.

Media

El, värme, kyla etc står för stora kostnader i en simanläggning. Dessa kostnader bör inte ingå i entreprenaden men däremot kan med fördel energioptimering ingå som komponent i någon av entreprenaderna.

Fastighetsunderhåll

Avser större arbeten som ofta också är svåra att i förväg kostnadsberäkna och planera för. Ansvaret bör ligga hos fastighetsägaren/ kommunen och inte ingå i en driftentreprenad.