Tävlingsregler

Utdrag ur Svenska Simförbundets regler

Regelverket gäller bassänger som färdigställs efter 1 januari 2008 (version 2017-10-17)

414

Tävlingsbassängen

414.1 Längd Bassängen ska ha en längd av 25 m eller 50 m, bägge med en tillåten avvikelse av +0,01 – 0,00 m inklusive tidtagningsplattor, mätt enligt regel 414.2.
414.2 Längdavvikelser Tillåten avvikelse är vid mätning från vägg till vägg minimum 25,02 till maximum 25,03 m respektive minimum 50,02 till maximum 50,03 m i varje punkt från 0,3 m över till 0,8 m under vattenytan. Mätning ska ske i varje bana.
414.3 Djup I en bassäng med startpallar ska vattendjupet på startsidan vara minst 1,8 m inom ett avstånd av 1,0-6,0 m från startväggen. Vattendjupet i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 m.
414.4 Väggar Bassängen ska vara rätvinklig. Väggarna vid vändning och mål ska vara lodräta, parallella, släta, utan utsprång och ha en halkfri yta ned till ett djup av 0,8 m. Skvalprännor får finnas på bassängens alla fyra sidor. Om skvalprännor av överrinningstyp är installerade ska kortsidorna förses med vändningsbrätten – för att möjliggöra fastsättning av tidtagningsplattor – upp till 0,30 m ovanför vattenytan, för att säkerställa riskfri vändning och målgång.
414.5 Banor Antalet banor ska vara minst 8 med en bredd av minst 2,50 m per bana samt med ett utrymme av minst 0,20 m utanför de yttersta banorna. I en bassäng med 10 banor kan utrymmet utanför yttersta banorna anpassas för att möjliggöra simning i 25 m bana.
414.6 Banlinor (se även regel 303) Varje bana ska på båda sidor till hela sin längd begränsas av banlinor med flöten tätt intill varandra. Det får inte vara mer än en banlina mellan varje bana. Banlinorna ska ha en diameter av 0,10-0,15 m. De ska vara infällt fästade i väggen i höjd med vattenytan och ordentligt sträckta. Banlinorna i en bassäng med 8 banor bör ha följande färger:

  • Två gröna banlinor för banorna 1 och 8
  • Fyra blå banlinor för banorna 2, 3, 6 och 7
  • Tre gula banlinor för banorna 4 och 5.

Varje banlina ska från vardera väggen och 5,0 m ut i bassängen ha röd färg. Vid 15,0 m från vardera kortväggen och i 50 m bassänger dessutom vid 25,0 m ska på varje banlina finnas en tydlig markering som i färg avviker från banlinans färg i övrigt.

414.7 Startpallar Startpallar ska vara fasta och inte ha någon fjädrande effekt. Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt ha en lutning av högst 10 grader. Startpallen kan ha en justerbar bakre avstampsplatta. Startpallarna ska vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om startpallens framkant och på sidorna. Handtag som används vid start från startpall kan monteras på startpallens sidor. Handtag för ryggsimsstart ska placeras 0,30-0,60 m över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De ska vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på framsidan och sidorna.
414.8 Numrering Varje startpall ska vara tydligt numrerad på alla fyra sidorna, väl synligt för funktionärerna. Numrering bör vara med nr 1 alt. 0 längst till höger från startplatsen räknat, utom vid lopp där starten sker från andra sidan. Bannumrering får finnas på tidtagningsplattornas övre del.
414.9 Vändningsflaggor för ryggsim Vid ryggsimsvändningar ska flagglinor vara spända tvärs över bassängen 5,0 m från vardera kortsidan 1,80 m över vattenytan. Markeringar ska finnas på bassängens båda långsidor 15,0 m från vardera kortväggen.
414.10 Startplattform för ryggsim En justerbar startplattform för ryggsim kan användas.

  • Tvärslån ska kunna justeras från 4 cm över till 4 cm under vattenytan.
  • Tvärslån ska ha en längd av minst 65 cm.
  • Tvärslån ska vara 8 cm hög, 2 cm bred och ha en lutning på 10 grader.
414.11 Stopplina 15,0 m framför startbryggan kan en lina vara spänd tvärs över bassängen mellan två stolpar på en höjd över vattenytan av minst 1,20 m. Linan ska vara uppfäst med en snabbutlösningsmekanism. När linan aktiverats ska den effektivt täcka samtliga banor.
414.12 Temperatur I bassänger med uppvärmt vatten ska vattnet under tävling ha en temperatur av 25º-28º C. Vattenytan ska hålla konstant nivå och vara utan märkbar cirkulation.
414.13 Ljus Ljusstyrkan ska vara tillräcklig runt hela bassängutrymmet och ska vid startpallarna och vid vändningsväggen uppgå till minst 600 lux.
414.14 Banmarkeringar På bassängens botten ska banornas mittlinjer markeras med 0,25 m ±0,05 m breda linjer i en från bottenfärgen tydligt avvikande mörk färg. Varje sådan linje ska sluta 2,0 m från ändsidorna med en 1,0 m lång tvärlinje i samma färg. Ändväggarna ska förses med liknande mittlinjer från bassängkanten till botten med en 0,50 m lång tvärlinje med centrum 0,30 m under vattenytan. Om automatisk tidtagningsutrustning används ska tidtagningsplattorna ha samma linjemarkering.
I 50 m bassänger byggda efter 1 januari 2007 ska på varje banas mittlinje placeras en 0,5 m lång tvärlinje 15 m från vardera ändväggen.
414.15 Dispens Sanktionsgivare, enligt regel 221, kan meddela dispens från vad som föreskrivs i denna regel punkterna 1-14 avseende banbredd och antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd. Se dock inskränkningar i regel 303.