Skolsim och simskola

I flera entreprenadupphandlingar har det funnits otydliga skrivningar kring aktiviteten Simskola.

För att skapa tydlighet så förordar Svenska Simförbundet att begreppen Simskola respektive Skolsim ska användas.

Skolsim

I Skolverkets kursplan för Idrott och Hälsa anges målet att eleven i årskurs 6 ska:

  • kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg
  • kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

Det är skolans och därmed kommunens ansvar att se till att simkunnighetsmålet uppfylls. Kommunerna genomför simundervisningen på olika sätt. Ibland genomförs den av skolans idrottslärare. I andra fall så ger skolan uppdraget till simlärare som arbetar i den kommunala simhallen.

Simförbundet förordar att den simundervisning som bekostas med kommunala medel och som riktar sig till skolelever ska kallas Skolsim.

Föreningsdriven Simskola

Simskola och simutbildning är själva syftet och grunden för en simförening. Tiotusentals barn deltar varje år i svenska simföreningars simundervisning. Både medlemmar och icke medlemmar erbjuds att delta i simskolorna.

Kommunal Simskola

Många kommuner erbjuder också simskola för såväl barn och vuxna. Simundervisningen är då normalt avgiftsbelagd och kostnaden betalas av den som deltar i simskolan.

Driftentreprenader och Simskola

Det är frestande för kommuner att inkludera Skolsim och Simskola när driftentreprenader upphandlas. Genom att låta entreprenören tillhandahålla Simskola, vilket ger entreprenören ökade intäkter, så minskar normalt ersättningen som kommunen behöver betala för uppdraget.

I vissa upphandlingar så kan upphandlingsunderlagen tolkas så att kommunen ger entreprenören ensamrätt att bedriva Simskola. Det är dock inte rimligt då:

  • en eventuell ensamrätt för entreprenören att bedriva Simskola effektivt skulle begränsa den lokala konkurrensen, vilket inte borde ligga i kommunens och kommuninvånarnas intressen.
  • kommunen inte kan lägga ut föreningens verksamhet på entreprenad.

Kommunen kan begränsa föreningens tillgång till bassängtid eller förändra de ekonomiska villkoren för tillträde till simhallen men inte överlåta verksamheten på någon annan.

Inte heller kan kommunen rimligtvis ”förbjuda” någon del av föreningens verksamhet för att den konkurrerar med den blivande entreprenörens inkomstkälla.

Driftentreprenader och Skolsim

Annorlunda är det med Skolsimmet. Det är kommunens ansvar och bekostas med kommunala medel. Simundervisningen kan bedrivas i egen regi eller upphandlas från extern utförare. I de flesta fall är ersättningen för detta arbete så stort att en formell upphandling behöver göras enligt LOU.

Ansvaret för Skolsimmet kan då ingå i upphandlingen av driftentreprenaden. Men den kan lika gärna göras som en separat upphandling.

Simförbundet anser att upphandlingen bör genomföras separat från driftupphandlingen då:

  • det finns mycket få aktörer som kan tillhandahålla både simhallsdrift och simundervisning. Utan separat upphandling begränsas konkurrensen väsentligt och kostnaderna stiger sannolikt.
  • simföreningar, som ju har simundervisning som sin ”kärnverksamhet”, borde ges tillfälle att lämna anbud. Det ökar konkurrensen vid upphandlingen och om föreningen får uppdraget gynnas den lokala, ideella verksamheten.

Simföreningar, som ju har en utomordentlig erfarenhet från simundervisning, bör alltid ges chansen att lämna anbud.