Krav för Simhopp

Allmänt

En fullt utbyggd simhoppsanläggning med all utrustning ska bestå av en bassäng 20×25 meter med följande installationer:

Sviktar

2 st 1 meter
3 st 3 meter

Fasta plattformar (trampoliner)

1 st 1 meter
1 st 3 meter
1 st 5 meter
1 st 7,5 meter
1 st 10 meter

Det ska vara 6 st 1 meters och 2 st 3 meters sviktar på vardera sidan av de fasta installationerna. Fundamenten måste kunna monteras ned. Kravet på antal sviktar kan frångås om bassängbredden inte tillåter att alla sviktar kan installeras.

Kraven på utrustning är inte lika strikt som för simning då ansvariga för simhoppsidrotten inte vill att kravspecifikationen ska hindra idrottsutövandet.

För tävlingar på JSM- och USM-nivå i Sverige ska det finnas tillgång till 1, 3 och 5 meters avsatser. En annan hållpunkt för kommuner/anläggningar som vill kunna genomföra provtagning för simmärken är att det minimum finns en 3 metersavsats. Tester för blivande brandmän innehåller också hopp från samma höjd. Denna avsats kan då vara fast, dvs inte bestå av en svikt.

För genomförande av mästerskapstävling, SM (Svenskt Mästerskap) eller högre krävs 1 m, 3 m, 5 m, 7,5 m och 10 m avsatser.

Det ska vara varmvattens- eller bubbelbadkar i närheten av fasta hoppinstallationer.

Vattentemperatur

Vattentemperaturen i hoppbassängen ska inte vara lägre än 26 grader C.

Golvutrymme runt bassängen

Det behöver vara tillräckligt med golvutrymme runt bassängen. På sidan med brädor bör avståndet från närmaste vägg till bassängkant vara minst 5,0 meter och minst 3,0 meter från närmaste vägg till bassängkant, på de två andra sidorna.

Mått

Brädornas höjd över vattnet kan variera intill plus 0,05 meter från de i reglerna föreskrivna höjderna.

Djup och avstånd för brädorna visas i SKL:s Måttbok. När 1 meters sviktbrädor monteras vid en simbassäng ska de lätt kunna tas bort eller fällas upp så att de inte utgör ett hinder under simträning eller -tävlingar.

Belysning

Ljusstyrkan över bassängen får inte vara lägre än 600 lux.

Det måste vara möjligt att reglera all belysning, både naturlig och konstgjord så att det inte uppstår störande reflexer för hopparna.

Vattenytan

Det måste finnas utrustning för mekanisk rörelse av vattenytan under hoppbrädorna så att simhopparna lättare ser vattenytan. Detta uppnås med en reglerbar vattenstråle under varje hoppbräda. Optimalt är en fast installation i samband med nybyggnation.

Det är önskvärt att bassängen utrustas med en bubbelmaskin. Den skapar bubblor som minskar ytspänningen vilket minskar skaderisken vid inlärning av nya hopp.

Trampoliner och sviktbrädor – allmänt

De fasta brädorna och underkonstruktioner för sviktbrädor ska dimensioneras för en last på 3,5 kN/m2. Hårdheten måste vara sådan att last om 1,0 kN/m2 på brädans framkant inte ger än nedböjning större än 1 mm i alla riktningar. Plattformens egna svängning får vara större än 10Hz.. Tornet och strukturen får totalt ha en egen svängning större än 3,5 Hz. Det kan bäst åstadkommas genom att använda armerad betong. Det är viktigt att nämnda krav sammanvägs med de statiska beräkningarna för konstruktionen totalt sett. Övertäckning och säkring av armering och korrosion måste uppfylla de allra hårdaste kraven.

Alla sviktbrädor och plattformar högre än 1,0 meter måste säkras mot fallskador med heltäckande räcken på båda sidor och baktill. Sidoräcken för svikten får inte gå mer än 0,5 meter ut över bassängkanten. Räcken på ett hoppbräde får inte gå längre fram på sidorna än till 0,8 meter från plattformens framkant, och får inte begränsa bredden på plattformen. Räcken ska ha en höjd på minst 1,0 meter. Om räcken fästes uppepå plattformen ska plattformens bredd ökas så hänsyn tas till att effektiv bredd möter kraven för ifrågavarande höjd. Utformning av räcken ska vara sådan att domarnas visuella intryck av hopparna inte reduceras.

Trappor

Det ska finnas trappor (ej stegar) till alla sviktbrädor. Det rekommenderas att vilplan görs halvvägs upp till tre meters svikt och i samband med 5 m/ 7,5m och 10 meters trampolin så installeras en spiraltrappa.

Sviktbrädor

Sviktbrädor ska vara godkända för tävlingsbruk, ha en halksäker yta och vara minst 4,80 meter långa och 0,50 meter breda. Vi har inte för avsikt att peka ut produkter av speciellt märke/fabrikat men den enda bräda som accepteras vid simhopp och används över hela världen är Duraflex Cheeseboard.

För att reglera svikten ska brädorna ha ett underrede med en ställbar vals som hopparna lätt måste kunna ställa in.

Det vertikala avståndet från underlaget (plattformen), där underredet med den ställbara valsen är monterad, till sviktbrädans överkant, ska vara 0,365 meter. Avståndet från framkanten av underredet (som är 0,676 meter långt) till framkanten av underlaget ska vara maximalt 0,68 meter. Om underlaget sticker ut mer än 0,68 meter framför underredet, ska den överskjutande delen dras ned med en -1- vertikal enhet för var tredje horisontal.

Sviktbrädan ska vara helt vågrät oavsett position till den ställbara valsen. Viktigt är att brädproducentens installationsanvisningar följs, inte bara för funktionens skull utan också som en säkerhetsåtgärd.

Sviktbrädornas kondition är en mycket viktig del i simhallens underhålls- och säkerhetsprogram.

Sviktbrädorna placeras till höger eller vänster om de fasta brädorna eller på båda sidor av dem. För synkronhopp ska minst två svikter på samma höjd vara placerade vid sidan om varandra. Sikten mellan sviktarna får inte begränsas i något avseende.

Trampoliner (fasta avsatser)

Alla trampoliner ska vara hårda och vattentäta. Minsta måtten för fasta trampoliner är:

Bredd/Längd

1,0 meters bräda 0,6 m/5,0 m

3,0 meters bräda 1,5 m/5,0 m

5,0 meters bräda 1,5 m/6,0 m

7,5 meters bräda 1,5 m/6,0 m

10,0 meters bräda 3,0 m/6,0 m

Framkanten på fasta trampoliner ska vara 0,20 meter men inte tjockare än 0,30 meter och kan vara lodrätt eller vinklad inåt till 10 cm från lodlinjen.

Hela brädans ytskikt ska vara täckt med en slitstark, halksäker beläggning. Fronten på 7,5 och 10,0 meters trampoliner ska sticka ut minst 1,5 meter över bassängkanten.

För 3 och 5 meters trampoliner kan det godtas en utskjutning på 1.25 meter och för 1 meters brädan en utskjutning på 0,75 meter.

Om det placeras en trampolin under en annan, ska den översta trampolinen gå minst 0,75 meter, men helst 1,5 meter längre ut än den underliggande.

Anläggning för landträning

I en fullvärdig hoppanläggning är det nödvändigt att det finns en anläggning för landträning. Den kan antingen inhysas i ett eget rum eller på ett anpassat område, t ex läktarområdet om det brukas teleskopläktare, och bestå av en nedsänkt trampolin (areal ca 3×6 meter och minst två 1 meters torrviktsbrädor med egen skumgummibassäng (minimum 3×5 meter). Takhöjden ska inte vara mindre än 6 meter. Rummet bör ha en yta om ca 200 kvm.