Föreningsdrift och LOU

Grundregel – upphandling ska ske

Brukarmedverkan och föreningsdrift kolliderar i viss utsträckning med kraven i LOU. Därför är det angeläget att klargöra de legala förutsättningarna för brukarmedverkan.

En kommuns köp av varor eller tjänster skall ske genom upphandling enligt reglerna i upphandlingslagen (LOU). Det finns inga undantag från denna regel, t.ex. när det endast är fråga om ”småsaker”. Däremot erbjuds i sådana fall ett förenklat upphandlingsförfarande, nämligen direktupphandling, varmed menas upphandling utan krav på anbud (t.ex. köp ”över disk”).

Det saknar här betydelse hur köpet betalas, i pengar eller på annat sätt. Vidare saknas det betydelse vem som avses utföra tjänsten. Om kommunen avser att uppdra åt tex. en idrottsförening att sköta en viss uppgift åt kommunen på en idrottsplats mot ersättning i form av kontanter eller mot egen fri hyra av anläggningen (eller någon annan belöning som har ett marknadsvärde), föreligger köp av en tjänst. Upphandlingskrav föreligger då.​

Mindre ekonomiskt värde

Om upphandlingens värde är lägre än ca 287 000 kr får direktupphandling ske. Kommunen får då, utan att begära in anbud, komma överens med t.ex. en förening om dess utförande av tjänsten, t.ex. i form av ett s.k. brukarmedverkansavtal eller avtal om hallvärdskap.

Om, å den andra sidan, någon – en förening eller annan – avser att sköta en syssla åt kommunen utan att få någon ersättning (i form av kontanter eller annat), föreligger gåva, inte köp, av en tjänst. Där finns inget krav på upphandling.

Utdrag ur Tjänsteutlåtande, Stockholms Stad IdN 2006-09-26