Simhallar och bibliotek – En kartläggning av brott och ordningsstörningar

Brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek skapar otrygghet för besökare och har negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö. Variationen är dock stor mellan verksamheter. Det framgår av den kartläggning som Brå har gjort.

De flesta simhallar och bibliotek uppger att brott och ordningsstörningar påverkar verksamheten negativt. I de flesta fall handlar det dock om att verksamheten har påverkats negativt i väldigt liten eller i ganska liten utsträckning.

Det visar kartläggningen Simhallar och bibliotek – En kartläggning av brott och ordningsstörningar som Brå har gjort på uppdrag av regeringen. Variationen är dock stor över landet, det är vanligare med störningar i större städer och i lokaler med fler besökare.

Maila din lokala politiker

Problemet
Runt om i landet ser vi hur idrotten glöms bort när kommuner bygger nytt, förtätar eller helt enkelt inte prioriterar de anläggningar som finns. Antalet idrottsanläggningar har knappt ökat på 30 år. Under tiden har svenskarna blivit 1.4 miljoner fler och stillasittandet bara ökar. En ekvation som inte går ihop. Konsekvenserna kan bli dystra. Barn får en lång väg till träningen vilket kräver stort engagemang från föräldrar. Barn som saknar detta stöd riskerar att sluta. Riksidrottsförbundet vill att så många som möjligt ska kunna idrotta så länge som möjligt – då behöver vi någonstans att vara.

En viktig fråga för svenskarna
Samtidigt som idrottsplatserna nedprioriteras kan vi se att det är en viktig fråga för svenskarna. De allra flesta tycker att det är betydelsefullt för våra barns utveckling att ha en idrottsanläggning i anslutning till hem och skola.

Lösningen
Det finns ingen enkel lösning, men en viktig del är att idrotten får plats i plan- och bygglagen samt Boverkets vägledning. På det sättet säkras att idrotten inte glöms bort när nya bostadsområden planeras eller byggs om. Om folkhälsan är en prioriterad fråga borde detta vara en självklarhet. Visa dina politiker att du tycker att det här är en viktig fråga genom att fylla i mejlmallen