Brukarverksamhet

Föreningsdrift och brukarsamverkan

Föreningsdrift eller brukarsamverkan är en enklare form av samarbete mellan kommun och föreningslivet. Det innebär ofta att föreningen tar ett utökat ansvar under de tider då de själva har verksamhet i anläggningen, mot en mindre ersättning.

Om samverkan

Ett väl fungerande system med brukarmedverkan bör innebära ett vinn – vinn förhållande där båda parter – kommunen och berörda föreningar – tjänar på att föreningarna utför arbetsuppgifter åt kommunen. Någon form av ersättning eller belöning kan utgå.

I de flesta fall innebär ”belöningen” i första hand rätten att servera samt tillgång till förråd.  Några exempel på brukarsamverkan:

  • Föreningsdrivna anläggningar
  • Brukarmedverkansavtal
  • Hallvärdskap
  • Helgvärdskap

Föreningsdrivna anläggningar

De föreningar som har avtal om att driva en anläggning har givetvis den största möjligheten att påverka drift och verksamhet. All brukarmedverkan med driftansvar bör regleras i avtal.

Gränsen mellan föreningsdrift och mer omfattande brukarmedverkan är flytande. Det handlar om omfattningen i åtagandet och det ekonomiska värdet av uppdraget. Flera kommuner önskar stimulera föreningarna att ta ett större ansvar för anläggningar. Men det är inte säkert att upphandling är det bästa sättet att åstadkomma ett större föreningsengagemang i driften av anläggningar. ”Risken” är att andra än intresserade idrottsföreningar vinner anbudstävlingen. Det kan därför vara motiverat att verka för att engagemangets omfattning ryms inom ramen för direktupphandlingar.

Brukarmedverkansavtal

Brukarmedverkansavtal reglerar idrottsföreningarnas åtaganden för att kunna utnyttja obemannade anläggningar. Behovet har tillkommit i samband med att kommuner minskat sin egen bemanning och ”tvingat” fram ett större engagemang från föreningarna för att kunna utnyttja idrottsanläggningarna efter skoltid.

Hall – och helgvärdskap

Hall – och helgvärdskap är olika former för brukarmedverkan i idrottshallar. Avtalen reglerar föreningarnas åtaganden (framförallt handlar det om tillsyn, öppning och stängning, information till gästande föreningar o s v) och eventuell ersättning.

För att engagera föreningar för uppgiften kan dessa erbjudas vissa utrymmen för materielförråd eller föreningar har getts möjlighet att svara för servering inom anläggningen, vilket gett föreningarna vissa intäkter.

Texten bygger på Tjänsteutlåtande, Stockholms Stad IdN 2006-09-26