logotyp_cmyk.png
Hem Simhallsdrift Anläggningar LOU Resurser Referenser

Simhallsdrift

Information och råd kring drift av simidrottsanläggningar.

Anläggningar

Information och råd kring underhåll och nybyggnation av simidrottsanläggningar.

Resurser /
Utdrag ur Svenska Simförbundets regler

Regelverket gäller bassänger som färdigställs efter 1 januari 2008 (version 2013-10-15)

414
Tävlingsbassängen

414.1

​Bassängen ska vara rätvinklig med startplats, vändningsväggar och mål tydligt markerade.

414.2

Väggarna vid vändning och mål ska vara lodräta, parallella, släta, utan utsprång och ha en halkfri yta ned till ett djup av 0,80 m samt ha ett djup på minst 1,10 m under vattenytan samt en höjd av minst 0,30 m ovan vattenytan.

414.3

Skvalprännor får finnas på tävlingsbassängens alla fyra sidor.

414.4

Om skvalprännor av överrinningstyp är installerade ska kortsidorna förses med vändningsbrätten, som möjliggör fastsättning av målplattor upp till 0,3 m ovanför vattenytan, för att säkerställa riskfri vändning och målgång.

414.5

Varje bana ska ha en bredd av minst 2,50 m med ett utrymme av minst 0,20 m utanför de yttersta banorna. Varje bana ska på båda sidor till hela sin längd begränsas av banlinor med flöten tätt intill varandra. Det får inte vara mer än en banlina mellan varje bana. Banlinorna ska ha en diameter av 0,10-0,15 m. De ska vara infällt fästade i väggen i höjd med vattenytan.

Banlinorna bör ha följande färger:

  • Två gröna banlinor för banorna 1 och 8
  • Fyra blå banlinor för banorna 2, 3, 6 och 7
  • Tre gula banlinor för banorna 4 och 5.

Varje banlina ska från vardera väggen och 5,0 m ut i bassängen ha röd färg. Vid 15,0 m från vardera kortväggen och i 50 m bassänger dessutom vid 25,0 m ska på varje banlina finnas en tydlig markering som i färg avviker från banlinans färg i övrigt.

414.6

Markeringar ska finnas på bassängens båda långsidor 15,0 m från vardera kortväggen.

414.7

Startpallar ska vara fasta och inte ha någon fjädrande effekt. Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt ha en lutning av högst 10 grader. Startpallen kan ha en justerbar bakre avstampsplatta. En justerbar startplattform för ryggsim kan även användas. Startpallarna ska vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om startpallens framkant och på sidorna. Handtag som används vid start från startpall kan monteras på startpallens sidor.

(Nationellt tillägg) Justerbar startplattform för ryggsim kan endast användas efter beslut från SSF.

414.8

Varje startpall ska vara tydligt numrerad på alla fyra sidorna, väl synligt för funktionärerna, med nr 1 alt. 0 längst till höger från startplatsen räknat. Bannumrering får finnas på målplattornas övre del.

414.9

Handtag för ryggsimstart ska placeras 0,30-0,60 m över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De måste vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta ut utanför denna.

Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på framsidan och sidorna.

414.10

414.10 Vid ryggsimstävling ska flagglinor vara spända tvärs över tävlingsbassängen 5,0 m från vardera kortsidan 1,80 m över vattenytan.

414.11

15,0 m framför startbryggan ska en lina vara spänd tvärs över tävlingsbassängen mellan två stolpar på en höjd över vattenytan av minst 1,20 m. Linan ska vara uppfäst med en snabbutlösningsmekanism. När linan aktiverats ska den effektivt täcka samtliga banor.

414.12

I tävlingsbassänger med uppvärmt vatten ska vattnet under tävling ha en temperatur av 25º-28º C.

414.13

På tävlingsbassängens botten ska banornas mittlinjer markeras med 0,25 m ±0,05 m breda linjer i en från bottenfärgen tydligt avvikande mörk färg. Varje sådan linje ska sluta

2,0 m från ändsidorna med en 1,0 m lång tvärlinje i samma färg. Ändväggarna ska förses med liknande mittlinjer från tävlingsbassängkanten till botten med en 0,50 m lång tvärlinje med centrum 0,30 m under vattenytan. Om helautomatisk tidtagnings- och målbedömningsutrustning används ska målplattorna ha samma linjemarkering.

I 50 m bassänger byggda efter 1 januari 2007 ska på varje banas mittlinje placeras en 0,5 m lång tvärlinje 15 m från vardera ändväggen.

414.14

Bestämmelser om konstruktion och mått för simanläggningar vid VM, utom VM för Masters, OS och andra FINA-tävlingar framgår av FINA Handbook Facilities Rules (FINA FR 1 – 3).

414.15

Vid nationella tävlingar ska tävlingsbassängen ha en längd av 50,0 m eller 25,0 m. Bassängens längd får i varje bana avvika från angivet mått inom intervallet 0,00 till +0,03 m i varje punkt från 0,3 m över till 0,8 m under vattenytan. Bassängen ska ha sådan längd att den har erforderlig längd även då målgångsplattor monterats på båda kortsidorna.

Antalet banor ska vara minst 8 med en minsta bredd av 2,50 m. Utanför bana 1 och 8 ska det finnas ett utrymme om minst 0,20 m.

I en bassäng med startpallar ska vattendjupet på startsidan vara minst 1,8 m inom ett avstånd av 1,0-6,0 m från startväggen. Vattendjupet i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 m.

414.16

Ljusstyrkan vid startpallarna och vid vändningsväggen ska uppgå till minst 600 lux

414.17

SSF styrelse får, utom för mästerskapstävlingar, meddela dispens från vad som föreskrivs i denna regel punkterna 1-13 samt 15-16 avseende banbredd och antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd.