25 meters bassänger

25 meters bassäng – kortbanor

Längd

I förhållande till den nominella längden på 25 meter ska bassängens verkliga längd vara 25,020 – 25,030 meter innanför det fält som går från 0,30 meter över vattenytan till 0,80 meter under vattenytan över hela bassängs bredd. Detta ger bassängen korrekt längd när målplattorna för det elektroniska tidtagningssystemet är installerat.

Bredd

Bassängen ska vara minst 20,4 meter bred och ska vara uppdelad i åtta banor med en banbredd på 2,50 meter. Det ska vara ett fält på minst 0,20 meter utanför bana 1 och bana 8.

I bassänger med tio banor, numrerade 0-9, kan bana 0 och 9 vara smalare och ha en bredd på 2,40 meter och fältet utanför banorna en bredd på 0,10 meter för att uppnå en total bredd på bassängen på exakt 25 meter. I detta fall måste stegar och trappor vara infällda i väggen så att de inte inkräktar på banbredden. Stegar ska inte anläggas närmre kortsidorna än 1,50 meter. Vid inköp av tidtagningsplattor behövs en något smalare tidtagningsplatta för banorna 0 och 9.

Anläggning som inte ska ha status som tävlingsanläggning kan godtas med smalare banbredd.

Djup

Bassängens djup ska vara minst 1,8 m inom ett avstånd av 1,0 – 6,0 m från startväggen. Vattendjupet i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 m. Detta ger dock ingen bra tävlingsbassäng då tävlingsresultaten starkt påverkas av vattendjupet. Speciellt för bassänger som är avsedda för mästerskap rekommenderas ett djup på minst 2 meter över hela bassängens längd.

Om det skall vara simhoppsinstallationer i samband med bassängen, måste djupet i den djupaste änden motsvara de krav som är givna World Aquatics Facilities Rules.

Om bassängen överensstämmer med World Aquatics Facilities Rules gällande normer för simhopp, så kommer det också att tillfredsställa det behov av vattendjup som konstsim har.

Golvet runt bassängen

Golvet på startsidan av bassängen bör vara minst 6,00 meter brett och minst 3,00 meter vid den motsatta sidan. Längs med bassängen bör bredden vara minst 2,00 meter.

För vattenpolo

Bassängen kan märkas för vattenpolo med permanenta markeringar i form av färgade plattor på kanten eller markerat med lösa koner vid matchtillfällen, se Svensk Simidrotts tävlingsbestämmelser regel 601 VP 1:6.

För simhopp

Simhoppsinstallationer kan antingen uppföras i en egen bassäng eller ihop med en simbassäng avsedd för simtävling. Placeras simhoppsinstallationerna i samband med simbassängen ska bottenprofilen och fundamentens inbördes placering motsvara kraven i World Aquatics Facilities Rules.

Fundament ska utformas så att de inte utgör ett hindrar vid simtävlingar.

Simhoppsanläggning bör minimum bestå av följande hoppinstallationer:

2 st 1 meter svikt
1 st 3 meter svikt
1 st 5 meter trampolin (ev, 7m och 10m)

Anläggningen måste uppfylla kraven i avsnittet om ”Gemensamma krav för lång- och kortbaneanläggningar” och ha de servicefunktioner och den utrustning som är fastställt i denna specifikation.

Läktare

Anläggningen kan bestå av fasta läktare eller en kombination av både fasta och flyttbara läktare.